Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

39522 hồ sơ

Đã giải quyết:

28581 hồ sơ

Đúng hạn:

28057 hồ sơ

Đang giải quyết:

10941 hồ sơ

Liên kết